Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

603 923 162   starosta

605 060 898   místostarosta

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

NOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 25.8.2018
vytvořeno 14.08.2018,změněno 14.08.2018, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad a Klub netradičních nápadů Ledce pořádají v sobotu 25. srpna 2018 od 18.00 hod.na místním hřišti  noční nohejbalový turnaj trojic neregistrovaných hráčů. Během celého večera bude zajištěno bohaté občerstvení. Startovné 200,- Kč na tým, přihlášky do 24.8.2018 na tel. 604 104 276, email:smida.honza@gmail.com.

 

Přiložené soubory:
HASIČSKÁ SOUTĚŽ MLÁDEŽE 18.8.2018
vytvořeno 14.08.2018, vložil Miloš Čihák

SDH Ledce pořádá v sobotu 18. srpna 2018 14. ročník hasičské soutěže mládeže "O putovní pohár starosty obce Ledce". Soutěž je zařazena do hasičské ligy mládeže ročník 2017-2018. Místo konání - hřiště hasičů, zahájení soutěže v 09.00 hod.,občerstvení po celý den zajištěno.

 

ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
vytvořeno 25.07.2018,změněno 25.07.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

v y h l a š u j i

pro celé území Královéhradeckého kraje

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

Čl. 1

  Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,

2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromaděv blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků  nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

 

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro

vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:

1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači

jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.

b) nařizuje se:

1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební

prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,

2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů

Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 nařízení kraje.

Čl. 2

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

Čl. 3

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně

pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách. 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové, dne 25.7.2018

 

Přiložené soubory:
REKONSTRUKCE SILNICE II/298 LEDCE-OPOČNO - 2. ETAPA - AKTUÁLNÍ INFORMACE 14.8.2018
vytvořeno 17.05.2018,změněno 14.08.2018, vložil Miloš Čihák

Termín dokončení opravy silnice Ledce-Opočno se posouvá z 26.8. na 9.9.2018. V tomto termínu bude i nadále uzavřen úsek od křižovatky na Mokré a Přepychy po čerpací stanici v Opočně.

 

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - stav k 1.2.2018
vytvořeno 26.03.2018,změněno 13.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.2.2018.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPODU PRO ROK 2018
vytvořeno 11.03.2018, vložil Miloš Čihák

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,- KČ za osobu lze hradit od 15. března do 26. dubna 2018 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.) nebo převodem na účet č. 1242069339/0800 ( variabilní symbol=číslo popisné, do kolonky "Zpráva pro příjemce" uvést jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popelnici si lze vyzvednout po zaplacení poplatku na obecním úřadu rovněž ve čtvrtek 18.00-20.00 hod.