Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

ČT 18.00-20.00 hod.

602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Povinné inf. dle zákona 159/2006 Sb


Informace o registru oznámení veřejných činitelů


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").


Obec Ledce vede registr pro:

  • Starosta obce
  • Místostarosta obceInformace pro veřejné funkcionáře


Povinnost podat oznámení dle zákona vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. 6. 2008.

Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu, kterým je podle ustanovení § 14, odstavec 1 g) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, starosta obce Ledce, na formuláři, jehož strukturu a formát určuje vyhláška.

Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž za takové se považuje i oznámení podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Informace pro zájemce o nahlížení do registru


Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě, k čemuž je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí správce registru, tzn. starosta obce Ledce.


Postup k vydání uživatelského jména a hesla

Osobně se dostavit k vydání do budovy obecního úřadu Ledce v úřední hodiny.Na registračním místě předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena Žádost o udělení uživatelského jména a hesla, kde žadatel vyplní své jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu. Podpisem poté potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude uživatelské jméno a heslo přiděleno.

Uživatelské jméno a heslo opravňuje nahlížet do registru.


Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam identifikace subjektu, který nahlížel do registru, data a času poskytnutí informace.

Obec Ledce si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.


Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Každý má právo písemně sdělit obci skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Obec do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.


Kontakt

Příjem písemných oznámení veřejných funkcionářů, udělování a správa uživatelských jmen a hesel:


Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí 517 71